แบบสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนสามัญที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันที่ประกาศ: 
1 กุมภาพันธ์ 2019
หมวดหมู่: 
ทั่วไป